Заявка за регистрация

Препоръчва се да се използват малки букви на латиница.
Всички полета са задължителни. Моля, пишете на кирилица.
Изберете какви права за достъп желаете да получите:
ВАЖНО!
За да получите достъп до статистическата информационна система, трябва да изпратите тази заявка и на хартиен носител с подпис и печат на представляващия кооперативната организация.